Avis Legal

1.- TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions generals tenen com a objecte regular la relació entre la Trentasisena amb domicili a Sallent carrer Sant Victor, 1; amb CIF G58334004 i amb email info@castellsallent.com, i vostè (en endavant el client), relativa a totes les transaccions realitzades en el portal www.castellsallent.com. Us informa que l’accés i ús d’aquest lloc web estan subjectes a les condicions d’ús establertes en aquesta advertència legal, les quals us recomanem que llegiu atentament pel fet que l’accés i l’ús d’aquest lloc web impliquen la plena i total acceptació d’aquestes condicions . En aquest lloc es fa ús indistintament de la denominació Trentasisena o Cicle Sopar concerts al Castell per referir-se a l’organització dels esdeveniments. Venda de tiquets : la venda dels tiquets dels sopar concerts es realitzarà a través del portal www.castellsallent.com

2.- CONTINGUTS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts que es mostren al web són vigents a la data de la seva última actualització, reservant-se la Trentasisena les facultats de modificar-los, actualitzar-los o eliminar-los en qualsevol moment, sense que això pugui donar dret a cap reclamació o indemnització. L’usuari reconeix que els continguts del web són de titularitat exclusiva de la Trentasisena o a tercers que han autoritzat la seva inclusió a la pàgina web. Es prohibeix, excepte autorització expressa del titular del web, la modificació, descàrrega, transmissió, còpia, reproducció, explotació, comunicació, distribució o transformació dels continguts del lloc web. L’accés al web no implica, en cap cas, que l’usuari tingui dret sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, marques, noms comercials o altres signes distintius que apareixen al portal, els drets dels quals corresponen a la Trentasisena o a tercers que han donat el seu consentiment, i el seu incompliment podrà significar l’exercici de les accions judicials o extrajudicials que podrien correspondre en l’exercici dels seus drets. Alguns dels continguts de la pàgina web poden ser descarregats per l’usuari sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial. Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través de la web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’altres. La Trentasisena no es fa responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre l’usuari/client.

3.- MANIFESTACIONS, RESPONSABILITAT I GARANTIES DE CARÀCTER GENERAL

La Trentasisena manifesta i garanteix que, en el moment de redacció d’aquest document, el lloc web disposa de la tecnologia necessària (programari i maquinari) per permetre accedir-hi i fer-ne ús. No obstant això, el lloc web pot contenir falsedats, omissions rellevants, imprecisions o errates. La Trentasisensa, en conseqüència no garanteix en cap cas la veracitat, l’exactitud, l’actualitat ni tampoc l’exhaustivitat dels continguts del lloc web. Per això l’usuari exonera a la Trentasisena de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o les falses expectatives. La Trentasisena no es fa responsable de l’eventual existència de virus o d’altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest web. Alhora, la Trentasisena no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que es puguin incloure en aquests webs, sent l’usuari qui accedeix sota la seva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que existeixin en aquests. La Trentasisena garanteix la qualitat del servei contractat a través de la pàgina web i queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor garanteixen als consumidors i usuaris. El client s’obliga a realitzar un ús lícit dels serveis, sense desobeir la legislació vigents, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. El client garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades. En el supòsit que l’usuari faciliti dades d’una o vàries persones, aquest es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’ incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals podrà significar la cancel·lació dels serveis adquirits pel client, sense necessitat de preavís al client i sense que això doni dret a cap indemnització.

4.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que ens faciliteu quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer del qual és responsable la Trantasisena, amb la finalitat de fer-vos arribar informació de les activitats culturals que programa i informació que pugui ser del vostre interès. En cap cas aquest fitxer se cedirà o es vendrà a altres empreses sense el vostre permís previ i explícit. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals teniu dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, cancel·lar-la, i en el seu cas, revocar el vostre consentiment a la referida llei i a altres normes que la desenvolupen, sense efectes retroactius, escrivint a la nostra adreça postal carrer Sant Victor, 1 08650.- SALLENT amb la referència “LOPD”, o bé enviant-nos un email a l’adreça info@castellsallent.com. Addicionalment, en el cas que ens autoritzi amb la marcació de la corresponent casella, podrem remetre-li ofertes i promocions dels nostres col·laboradors i patrocinadors. Pot consultar en cada moment els nostres col·laboradors i patrocinadors a la nostra pàgina web www.castellsallent.com

5.- FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA

Des del moment en què l’usuari cursi l’ordre de compra d’un o més tiquets d’un sopar concert serà nomenat “comprador”, i quedarà obligat com a tal davant de la Trentasisena que tindrà la condició de venedor. La compra realitzada a través d’Internet del comprador i que hagi estat rebuda per la Trentasisena té caràcter contractual vinculant. Qualsevol producte o servei ofert amb posterioritat haurà de ser objecte d’una nova contractació. El comprador ha d’emplenar correctament i complerta les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l’ordre de compra serà confirmada per la Trentasisena, per correu electrònic, i des d’aquest moment quedarà perfeccionada la compravenda i obligades ambdues parts al compliment de l’ acordat. L’adquisició del/dels tiquet/tiquets s’activaran amb el corresponent botó que apareix al peu de pàgina de la sol·licitud de compra i representa l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació tal i com es mostren a la pàgina web del cicle de sopar concert amb anterioritat a l’adquisició sense que li siguin d’aplicació les novetats que es puguin produir en les clàusules de condicions generals amb posterioritat. Els lliuraments dels tiquets es produiran en el moment de fer la compra, per qualsevol dels mitjans previstos en aquesta pàgina web. Els punts d’adquisició dels tiquets seran la pròpia pàgina web, l’Ajuntament de Sallent, i l’establiment comercial Escayola de Sallent. En el cas que el client cometi un error al enviar les dades, podrà modificar les mateixes enviant un email a info@castellsallent.com. Els preu aplicables són els indicats a la pàgina web a data de la comanda incloent tots ells l’ IVA (Import sobre el Valor Afegit). L’organització del Cicle de Sopar Concert es reserva el dret d’efectuar a la web, en qualsevol moment i sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els productes i serveis. Les compres es poden pagar per qualsevol dels mitjans indicats a la pàgina web. La compra del tiquet no està subjecta al dret de desistiment d’acord a allò disposat a l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text de la Llei General per a la Defensa de la Competència dels Consumidors i Usuaris, excepte per cancel·lació de l’espectacle. En aquest cas, l’organització es compromet a la devolució de l’ import de l’entrada. En cas de suspensió de l’espectacle una vegada començada la funció per qualsevol motiu, inclosa la climatologia adversa, no es retornarà aquest import. L’organització es reserva el dret de poder canviar l’emplaçament del sopar concert si les circumstàncies així ho recomanin. En aquest cas es traslladarà a la pista coberta a la zona esportiva de Sallent. L’organització declina qualsevol responsabilitat si el tiquet no ha estat adquirit pels canals oficials. Tot tiquet esmenat, trencat, sospitós de falsificació, adquirit il·lícitament o adquirit per canals no oficials autoritza a l’organització a privar l’accés al seu portador. Es prega puntualitat. Un cop inicial el concert és potestat de l’organització permetre l’entrada a recinte. L’organització es reserva el dret d’admissió. La programació, les dates, els horaris i els intèrprets anunciats podran modificar-se per circumstàncies alienes a l’organització. Prohibida l’entrada a menors de 4 anys. En tots els casos, els menors de 16 anys han d’anar acompanyat del seu pare, mare o tutor o major d’edat que se’n responsabilitzi. Durant l’estada al recinte, l’acompanyant serà responsable de qualsevol acció que dugui a terme el menor, i aquesta responsabilitat exonera a l’organització. Tant l’acompanyant com el menor hauran de portar un document d’acreditació en tot moment per si li fos requerit. Es prega als espectadors amb mobilitat reduïda que contactin amb l’organització a l'email info@castellsallent.com per tal de facilitar l’accés. Es prohibeix fer fotografies, filmar o enregistrar qualsevol dels sopar concert sense l’autorització expressa de l’organització. Queden reservat tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l’espectacle. No es permet accedir al recinte amb menjar i/o begudes. Per causes tècniques i/o de producció, l’organització es reserva el dret de canviar la ubicació de les localitats ja venudes i canviar-les per altres de similar ubicació. Per respecte als artistes i públic en general, es prega desconnectar els telèfons mòbils i evitar qualsevol soroll que pugui perjudicar l’audició de l’espectacle. El portador d’un tiquet del sopar concert accedeix a l’ús de la seva imatge, sense cap compensació de forma parcial o total, en qualsevol gravació, transmissió o reproducció de l’espectacle amb finalitat comercial o publicitària relacionats amb el recinte. Per qualsevol reclamació o consulta pot dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic info@castellsallent.com

6.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats de Manresa. Tot això sense perjudici de la facultat del client d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la demarcació de Manresa. Quan la compra l’hagi efectuada una empresa, ambdues parts es comprometen a sotmetre’s als Jutjat de Manresa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pugui correspondre.